Navigace

Obsah

Svozy odpadů v roce 2020

 • Komunální odpad od 3. 1. 2020 každý lichý pátek
 • Velkoobjemové a nebezpečné odpady 23. 5. 2020 a 21. 10. 2020
   

Výňatek z Obecně závazné vyhlášky

"Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 550 Kč a je tvořena :
  1. z částky 107,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 443,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
    
 2. Skutečné náklady předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 629.683 Kč a byly rozúčtovány takto :

Náklady 629.683 Kč : 1421 (1.389 počet osob s pobytem na území obce + 32 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve  kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 443,12 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 443 Kč.

Čl. 5
Splatnost popl
atku

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to  nejpozději  do 31. 12. příslušného kalendářního roku."

 

Další informace včetně osvobození a úlev od poplatku naleznete v Obecně závazné vyhlášce obce Bukovec č.1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, zde: OZV č. 1-2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf (251.33 kB)

Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.