Navigace

Obsah

Svozy odpadů v roce 2017

 • Komunální odpad od 6. 1. 2017 každý lichý pátek
 • Velkoobjemové a nebezpečné odpady 20. 5. 2017 a 21. 10. 2017
   

Výňatek z Obecně závazné vyhlášky

"Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena :
  1. z částky 115,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 385,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
    
 2. Skutečné náklady předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 555.890 Kč a byly rozúčtovány takto :

Náklady 555.890 Kč : 1443 (1.382 počet osob s pobytem na území obce + 61 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve  kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 385,23 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 385 Kč.

Čl. 5
Splatnost popl
atku

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to  nejpozději  do 31. 12. příslušného kalendářního roku."

 

Náklady na odvoz odpadů za období 12/2014 a 1-11/2015 byly ve výši 851.801 Kč. Příjmy za tříděný sběr za toto období byly ve výši 85.983,50 Kč. Pro srovnání uvádíme, že náklady na odvoz odpadů za období 12/2013 a 1-11/2014 byly ve výši 770.631 Kč. Příjmy za toto období byly ve výši 146.595 Kč. Jelikož příjmy tvoří z velké části platby za tříděný odpad (plasty, sklo, papír, kovové obaly), obracíme se proto s žádostí o důsledné třídění odpadů a odkládání do nádob k tomu určených, aby nebylo zapotřebí dále zvyšovat místní poplatek za odvoz odpadů.

 

Další informace včetně osvobození a úlev od poplatku naleznete v Obecně závazné vyhlášce obce Bukovec č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, zde: Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 2/2015.

Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.