Obsah

JAK DÁLE S POZEMKOVÝMI ÚPRAVAMI V BUKOVCI

            Vážení občané, začátkem měsíce března jsme dokončili jednu z přípravných fází pozemkových úprav v obci Bukovec, která spočívala zejména v informování občanů - majitelů zemědělské půdy o záměru pozemkových úprav v naší obci a v následném shromažďování vašich Žádosti o provedení pozemkových úprav.

          Vaše Žádosti jsme dne 27. února 2017 odevzdali zástupci Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj panu Ing. Vladimíru Skotnicovi, vedoucímu Pobočky ve Frýdku-Místku. Celkem bylo odevzdáno 120 žádostí včetně té, kterou podává samotná Obec Bukovec.

              Pan Ing. Skotnica nás následně informoval o předpokládaném časovém harmonogramu dalšího postupu komplexních pozemkových úprav v Bukovci, který vám tímto sdělujeme tak, jak jsme jej obdrželi:

 

Předpokládaný časový harmonogram komplexních pozemkových (KoPÚ) úprav v Bukovci

 
Fáze před uzavřením smlouvy

4(5)/2017          zahájení KoPÚ veřejnou vyhláškou

6/2017               předání kompletní zadávací dokumentace (včetně zapracovaných podkladů z obce) krajskému                                                        pozemkovému úřadu, který zabezpečí výběr projekční firmy na základě výběrového řízení

9/2017               uzavření smlouvy o dílo, ve které budou podrobněji a přesněji specifikovány  jednotlivé termíny plnění                                             dílčích etap pozemkových úprav

 

Nástin předpokladu smluvních termínů

1Q (kvartál) 2018      analýza, rozbor skutečného stavu, vyhodnocení vlivů na řešené území

2Q 2018                       geodetické práce, detailní zaměření terénu a jednotlivých stávajících prvků v krajině,                                                                           stanovení přesného obvodu KoPÚ a jeho vyšetření s dotčenými vlastníky

průběh r. 2018            úvodní jednání (seznámení všech vlastníků s řízením o KoPÚ, volba sboru tzv. sboru zástupců,                                                         jehož členové se budou podílet, současně s projektanty, obcí apod. podílet na návrhu nových                                                             krajinotvorných prvků)

2018, 2019?               fáze vlastní tvorby nového uspořádání pozemků, kdy se svými, již předem promyšlenými požadavky,                                               vstupuje do jednání s projektanty vlastník pozemků a aktivně se tak podílí na tvorbě návrhu KoPÚ                                                   (potud citace)

 

Dále vás ještě chceme upozornit na následující:

    1/ Předložený časový harmonogram je předpokladem, tedy nikoli souborem závazných termínů. O jednotlivých aktualizacích vás budeme průběžně informovat.

         2/ Majitelé zemědělské půdy v katastru obce Bukovec, kteří si doposud nepodali Žádost o provedení pozemkových úprav a jejichž půda bude úpravami dotčena, se budou moci na KoPÚ rovněž podílet

        3/ Předesíláme, že ve fázi analýzy a geodetických prací se budou po katastru obce pohybovat projektanti. Na jejich pohyb a potřebnou komunikaci budou ovšem občané včas a řádně upozorněni.

           

            Závěrem chci poděkovat všem občanům, kteří podali své Žádosti o provedení pozemkových úprav, obzvlášť pak těm, kteří již nyní aktivně a konstruktivně se svými sousedy projednávají možná řešení svých roztříštěných držav pozemků ke vzájemnému prospěchu.

         Ještě jednou chci zdůraznit, že aktivním a vzájemně vstřícným podílením se na pozemkových úpravách v Bukovci můžeme naši vesnici smysluplněji ztvárnit na řadu příštích let.

 

 

                                                                                              Ing. Mgr. Josef Byrtus

                                                                                                     místostarosta