Navigace

Obsah


logo

Slovo „Agenda“ pochází z latiny. Z překladu vyplývá, že se jedná o určitý program, seznam věcí, které je zapotřebí udělat, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. Číslovka 21 vyjadřuje, že se jedná o dokument pro 21. století a o problémy s ním spojené, které bude zapotřebí řešit v zájmu všech.

Místní Agenda 21, tak jak ji známe u nás, vychází z mezinárodního dokumentu Agenda 21, což je téměř pětisetstránkový dokument, který byl přijat na summitu OSN v brazilském Rio de Janeiro v roce 1992. Agenda 21 je globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Právě tento dokument je základní vymezení toho, oč v MA 21 jde především.

Z toho tedy vyplývá, že zásadní roli, při dodržování udržitelného rozvoje, jakožto cíle Agendy 21, hrají místní veřejné správy. Bez jejich vůle a činnosti, nemůže Místní Agenda vzniknout ani fungovat. Veřejná správa, ať se již jedná o úředníky nebo o politiky, má prostředky k vytváření prostoru a dobrých podmínek ke spolupráci, dialogu a vzájemné komunikaci.

(převzato z Metodiky, Implementace MA 21 v Moravskoslezském kraji a příkladů dobré praxe aneb Zavádění MA 21 krok za krokem v obcích a městech do 5 000 obyvatel na příkladech měst v Moravskoslezském kraji, 2011), (Kašpar, Marek, 2005).
Více informací na portálu http://ma21.cenia.cz/

Místní Agenda 21 je tedy programem nejen konkrétních měst, regionů, ale i obcí, v našem případě Obce Bukovec, která aplikuje principy udržitelného rozvoje do praxe.

Součástí našeho programu bylo vytvoření Strategického plánu, který propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastmi životního prostředí, a byl vytvářen ve spolupráci s veřejností. Strategický plán rozvoje obce Bukovec na období 2015 – 2023 naleznete pod odkazem o-obci/strategicky-plan-/ na našich webových stránkách. Zastupitelstvem obce Bukovec byl schválen na 7. zasedání dne 2. 7. 2015.

 


Schůzka s veřejností ze dne 9. 8. 2017 - Seznámení s projektem "Úprava veřejného prostranství Pod Lipou" a oprava komunikace do dvora "Chrasciny"

Schůzka s veřejností

 


U příležitosti otevření volnočasové místnosti - v prostorách Obecního úřadu Bukovec jsme získali členy pro neformální skupinu pro Místní agendu 21, zastupující veřejnou správu, neziskový sektor a komerční sektor.

Otevření volnočasové místnosti

Seznam členů neformální skupiny pro MA21


Zápis ze setkání pracovní skupiny pro MA21

Setkání pracovní skupiny


Schůzka s veřejností ze dne 21. 2. 2018 - Seznámení se záměrem výstavby chodníku "Kostel - ZŠ Bukovec 214"

Schůzka s veřejností

Zápis ze schůzky s občany


Pozvánka na schůzku s občany

Schůzka s veřejností.

Zápis ze schůzky.


Výpis z usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec ze dne 12. 9. 2018

Výpis z usnesení


Pozvánka

Den Země


Schůzka s občany - oprava komunikace "Do Zorymbčoka"

Zápis z informativní schůzky


Schůzka s občany - výstavba "Víceúčelového hřiště v Bukovci"

Prezentace výstavby "Víceúčelového hřiště v Bukovci"


Aktuální pracovní skupina pro MA21

Pozvánka

Novoroční setkání pracovní skupiny pro MA21, předsedy spolků a členů kulturní komise.


Veřejné projednávání

Schůzka s občany

Zápis ze schůzky


Pozvánka

Výsadba stromů


Ponovoroční setkání 


Pozvánka na veřejné projednávání 


Pozvánka na veřejné projednávaní dne 2. 8. 2021 


Sázení stromů 2021