Navigace

Obsah

spolupráce

Název projektu: Posílení přeshraniční akceschopnosti a zvyšování kompatibility v řešení mimořádných událostí

Registrační číslo projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000906 v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, prioritní osy 1: investiční priority Podpora investic zaměřených na řešení kontkétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů křizového řízení.

 

Cíl projektu: Hlavní cílem projektu je zlepšení přeshraniční připravenosti a akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů k provádění činností při řešení mimořádných událostí, zejména při lesním požáru, přívalových deštích, povodních a větrných smrštích a s tím související evakuace osob z těžce přístupného horského, silně zalesněné cz-pl jižní části Těšínského Slezska. Naplněním tohoto cíle se zvýší úroveň bezpečnosti v polsko-českém pohraničí, čímž dojde ke zlepšení podmínek pro život obyvatelstva,pobyt turistů, zvýšení atraktivity regionu z pohledu turistiky, investic, a také ekonomiky.Předložený projekt přispěje k eliminaci definovaných problémů, pomůže nastavit intenzivnější spolupráci jednotek dobrovolných hasičů v řešené oblasti. Jedním z hmatatelných výsledků realizace projektu je systém spojení a propojení krizových štábů ORP Jablunkov a obce Istebna prostřednictvím videokonferenčního volání při řešení mimořádné přeshraniční události. Hmatatelným výsledkem realizace projektu je systémová provázanost komunikace cz-pl jednotek prostřednictvím analogových radiostanic. V projektu dojde k testování a následnému vytyčení v hraničním území míst vhodných k překračování hranice s novými vozidly, označení bodu na mapě v GPS navigaci.S cílem zvýšení přeshraniční akceschopnosti v těžce přístupném terénu dojde k dovybavení hasičů kompatibilní technikou, aby byli připraveni na zásah v případě výskytu mimořádných událostí (přívalové deště, větrné smrště, lesní požáry vč. evakuace osob z těžce přístupného terénu).Proběhnou také součinnostní cvičení/školení s výše uvedenou tématiku s cílem procvičení komunikace/postupů.Realizací projektu vznikne rovněž elektronická cz-pl brožura,která bude umístěna společně s dalšími odbornými podklady na  online úložišti.

 

Realizací předloženého projektu bude posílena akceschopnost v případě výskytu mimořádných událostí, jako přívalové deště, bleskové povodně, požáry, větrné smrště a s tím související evakuace osob z těžce přístupného terénu.Jednotky SDH budou díky projektu propojeny systémem komunikace: bude vytvořen systém propojující krizové štáby Jablunkova a Istebné prostřednictvím videokonferenčního volání. JSDH Jablunkov, JSDH Bukovec a JSDH Istebna budou vybaveny přenosnými analogovými radiostanicemi se součinnostním zásahovým kanálem pro společný zásah. Realizací projektu vznikne mapa s vyznačením bodů přejezdu přes hranici s krátkou charakteristikou bodu v daném ročním období a možnosti průjezdu s konkrétním vozidelem. Seznam bude obsahovat i místa pro čerpání hasební vody z řek, hydrantů a požárních nádrží. Tyto podklady budou zpřístupněny pro všechny jednotky a operační střediska (Ostrava a Katowice) dvojjazyčně.S cílem posílení akceschopnosti při výskytu mimořádných událostí v příhraniční oblasti bylo navrženo specjální vybavení pro každého partnera projektu.Veškerá speciální technika všech partnerů byla navržena jako komplex opatření pro zajištění efektivity společného nasazení JSDH obou států v regionu. Vybavení pořízené v rámci předloženého projektu garantuje efektivní realizaci společného operativního/dlouhodobého zásahu v řešeném hornatém, těžce přístupném, silně zalesněném přeshraničním území. Veškerá speciální technika je pořízena v návaznosti na riziko vzniku mimořádných událostí,zejména přívalové deště, bleskové povodně,požáry a s tím související evakuace osob z těžce přístupného terénu.Výsledkem součinnostních školení a cvičení s nově pořízeným vybavením bude zlepšení spolupráce těchto jednotek v případě vzniku mimořádných událostí.

Projekt reaguje na nedostatky vyplývající z analýz dokumentů a ze schůzek velitelů jednotek dobrovolných hasičů,členů krizových štábů a statutárních zástupců partnerských obcí v příhraničním území jihovýchodní oblasti euroregionu Těšínské Slezsko. Realizace projektu je pokračováním aktivit realizovaných v předchozích letech a je doplněním pro aktivity realizované v rámci vnitrostátních strategií. Hlavní cíl projektu bude naplněn díky realizaci systémových opatření: propojením krizových štábů Jablunkova-Istebné videokonferencí, propojením komunikace jednotek hasičů Jablunkova, Istebné, Bukovce radiostanicemi se společným kanálem, aby mohli reagovat na mimořádné událostí v přeshraniční oblasti. V rámci projektu dojde k dovybavení jednotek vozidly a vybavením za účelem zvýšení akceschopnosti v případě ohrožení přívalovými deštěmi/povodněmi/větrnými smrštěmi/požárem v těžko přístupné oblasti státní hranice.

 

Popis aktivity:

S cílem posílení akceschopnosti při řešení mimořádných událostí v řešení příhraniční oblasti byla navržena speicální technika všechn partnerů v rámci projektu. Tato technika byla navržena jako komplex opatření pro zajištění efektivity společného nasazení jednotek sboru dobrovolných hasičů obou států v regionu.

Město Jablunkov: velkokapacitní povodňový speciál pro dovoz a plnění protipovodňových zábran s výbavou.

Obec Istebna: Záchranné térenní vozidlo určené pro hasební zásah v těžce přístupném terénu podvozku 4x4 s vlastní nádrží 2500l vody a 250l pěnidla a s věstavěnými nízkotlakým a vysokotlakým čerpadlem o výkonu 2500l při 8 barech a vysokotlakým navijákem s 60m hadicí.

Obec Bukovec: lehký evakuační terénní automobil (do 3,5t) s výbavou.

 

Financování projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu pro Bukovec 78.343 eur

 


 

Obec Bukovec v dubnu podala Výzvu k podání nabídky - Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky , zadanou dle metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 a dle obecných zásad stanovených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Název zakázky: "Dodávka terénního vozidla".  Na tuto výzvu nebyla podána žádná nabídka, proto Obec zrušila výběrového řízení a vyhlásila tuto zakázku znovu v měsíci květnu, bohužel ani podruhé žádná nabídka nedorazila, opět obec zrušila výběrové řízení. Nyní se pracuje na III. vyhlášení veřejné zakázky.