Navigace

Obsah

spolupráce

Název projektu: Posílení přeshraniční akceschopnosti a zvyšování kompatibility v řešení mimořádných událostí

Registrační číslo projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000906 v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, prioritní osy 1: investiční priority Podpora investic zaměřených na řešení kontkétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů křizového řízení.

 

Cíl projektu: Hlavní cílem projektu je zlepšení přeshraniční připravenosti a akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů k provádění činností při řešení mimořádných událostí, zejména při lesním požáru, přívalových deštích, povodních a větrných smrštích a s tím související evakuace osob z těžce přístupného horského, silně zalesněné cz-pl jižní části Těšínského Slezska. Naplněním tohoto cíle se zvýší úroveň bezpečnosti v polsko-českém pohraničí, čímž dojde ke zlepšení podmínek pro život obyvatelstva,pobyt turistů, zvýšení atraktivity regionu z pohledu turistiky, investic, a také ekonomiky.Předložený projekt přispěje k eliminaci definovaných problémů, pomůže nastavit intenzivnější spolupráci jednotek dobrovolných hasičů v řešené oblasti. Jedním z hmatatelných výsledků realizace projektu je systém spojení a propojení krizových štábů ORP Jablunkov a obce Istebna prostřednictvím videokonferenčního volání při řešení mimořádné přeshraniční události. Hmatatelným výsledkem realizace projektu je systémová provázanost komunikace cz-pl jednotek prostřednictvím analogových radiostanic. V projektu dojde k testování a následnému vytyčení v hraničním území míst vhodných k překračování hranice s novými vozidly, označení bodu na mapě v GPS navigaci.S cílem zvýšení přeshraniční akceschopnosti v těžce přístupném terénu dojde k dovybavení hasičů kompatibilní technikou, aby byli připraveni na zásah v případě výskytu mimořádných událostí (přívalové deště, větrné smrště, lesní požáry vč. evakuace osob z těžce přístupného terénu).Proběhnou také součinnostní cvičení/školení s výše uvedenou tématiku s cílem procvičení komunikace/postupů.Realizací projektu vznikne rovněž elektronická cz-pl brožura,která bude umístěna společně s dalšími odbornými podklady na  online úložišti.

 

Realizací předloženého projektu bude posílena akceschopnost v případě výskytu mimořádných událostí, jako přívalové deště, bleskové povodně, požáry, větrné smrště a s tím související evakuace osob z těžce přístupného terénu.Jednotky SDH budou díky projektu propojeny systémem komunikace: bude vytvořen systém propojující krizové štáby Jablunkova a Istebné prostřednictvím videokonferenčního volání. JSDH Jablunkov, JSDH Bukovec a JSDH Istebna budou vybaveny přenosnými analogovými radiostanicemi se součinnostním zásahovým kanálem pro společný zásah. Realizací projektu vznikne mapa s vyznačením bodů přejezdu přes hranici s krátkou charakteristikou bodu v daném ročním období a možnosti průjezdu s konkrétním vozidelem. Seznam bude obsahovat i místa pro čerpání hasební vody z řek, hydrantů a požárních nádrží. Tyto podklady budou zpřístupněny pro všechny jednotky a operační střediska (Ostrava a Katowice) dvojjazyčně.S cílem posílení akceschopnosti při výskytu mimořádných událostí v příhraniční oblasti bylo navrženo specjální vybavení pro každého partnera projektu.Veškerá speciální technika všech partnerů byla navržena jako komplex opatření pro zajištění efektivity společného nasazení JSDH obou států v regionu. Vybavení pořízené v rámci předloženého projektu garantuje efektivní realizaci společného operativního/dlouhodobého zásahu v řešeném hornatém, těžce přístupném, silně zalesněném přeshraničním území. Veškerá speciální technika je pořízena v návaznosti na riziko vzniku mimořádných událostí,zejména přívalové deště, bleskové povodně,požáry a s tím související evakuace osob z těžce přístupného terénu.Výsledkem součinnostních školení a cvičení s nově pořízeným vybavením bude zlepšení spolupráce těchto jednotek v případě vzniku mimořádných událostí.

Projekt reaguje na nedostatky vyplývající z analýz dokumentů a ze schůzek velitelů jednotek dobrovolných hasičů,členů krizových štábů a statutárních zástupců partnerských obcí v příhraničním území jihovýchodní oblasti euroregionu Těšínské Slezsko. Realizace projektu je pokračováním aktivit realizovaných v předchozích letech a je doplněním pro aktivity realizované v rámci vnitrostátních strategií. Hlavní cíl projektu bude naplněn díky realizaci systémových opatření: propojením krizových štábů Jablunkova-Istebné videokonferencí, propojením komunikace jednotek hasičů Jablunkova, Istebné, Bukovce radiostanicemi se společným kanálem, aby mohli reagovat na mimořádné událostí v přeshraniční oblasti. V rámci projektu dojde k dovybavení jednotek vozidly a vybavením za účelem zvýšení akceschopnosti v případě ohrožení přívalovými deštěmi/povodněmi/větrnými smrštěmi/požárem v těžko přístupné oblasti státní hranice.

 

Popis aktivity:

S cílem posílení akceschopnosti při řešení mimořádných událostí v řešení příhraniční oblasti byla navržena speicální technika všechn partnerů v rámci projektu. Tato technika byla navržena jako komplex opatření pro zajištění efektivity společného nasazení jednotek sboru dobrovolných hasičů obou států v regionu.

Město Jablunkov: velkokapacitní povodňový speciál pro dovoz a plnění protipovodňových zábran s výbavou.

Obec Istebna: Záchranné térenní vozidlo určené pro hasební zásah v těžce přístupném terénu podvozku 4x4 s vlastní nádrží 2500l vody a 250l pěnidla a s věstavěnými nízkotlakým a vysokotlakým čerpadlem o výkonu 2500l při 8 barech a vysokotlakým navijákem s 60m hadicí.

Obec Bukovec: lehký evakuační terénní automobil (do 3,5t) s výbavou.

 

Financování projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu pro Bukovec 78.343 eur

 


 

Obec Bukovec v dubnu podala Výzvu k podání nabídky - Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky , zadanou dle metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 a dle obecných zásad stanovených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Název zakázky: "Dodávka terénního vozidla".  Na tuto výzvu nebyla podána žádná nabídka, proto Obec zrušila výběrového řízení a vyhlásila tuto zakázku znovu v měsíci květnu, bohužel ani podruhé žádná nabídka nedorazila, opět obec zrušila výběrové řízení. Nyní se pracuje na III. vyhlášení veřejné zakázky.

 


Výzva k podání nabídky - Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka terénního automobilu" - třetí vyhlášení byla zaslána společnostem dne 19. 7. 2018. Otevírání obálek a jejich hodnocení se uskutečnilo dne  6. 8. 2018. Byla doručena jedna obálka s nabídkou.  Obec Bukovec rozhodla o výběru dodavatele jejím společnosti PROGRES SERVIS SIBŘINA, se kterou byla uzavřena Kupní smlouva dne 30. 10. 2018. Předmětem smlouvy je dodávka 1ks lehkého evakuačního automobilu, termín dodání je 120 ode dne podpisu smlouvy.

Obcí Istebna a Městem Jalunkov podána žádost o změnu realizace ukončení projektu. Vyhověno: termín pro ukončení projektu: 31. 12. 2019.

Zakoupen roll up, objednán nafukovací stan pro vytvoření prvotního přístřeší pro evakuované osoby.

 


 

V měsíci březnu 2019 dodán nafukovací stan.

Dne 3. 5. 2019 předán automobil.