Co jsou KPÚ

Komplexní pozemkové úpravy v obci Bukovec

Vážení občané, rádi bychom vás seznámili s jedním z klíčových nástrojů rozvoje současného venkova, jimiž jsou takzvané komplexní pozemkové úpravy. O jaký systém úkonů se jedná, jaké jsou jejich cíle, čeho a koho se týkají, jaký prospěch nám mohou přinést, co od nás budou naopak požadovat a v jakých krocích se budou realizovat - je soubor nejdůležitějších otázek, na které bychom vám rádi dali jasnou a pokud možno výstižnou odpověď.

Níže zdůrazníme význam komplexních pozemkových úprav pro vás jako vlastníky pozemků a uvedeme je i s jednoduchými příklady pro snazší představu a pochopení.

Co jsou takzvané komplexní pozemkové úpravy (dále též zkráceně KPÚ) a k čemu směřují?

V rámci realizace KPÚ v katastrech jednotlivých obcí se usiluje zejména o vytvoření příznivějších podmínek pro zemědělskou výrobu, zlepšení hospodaření s vodou v krajině, efektivnější ochranu půdy, obnovu původní rozmanitosti krajiny a eliminaci škod, které byly v krajině napáchány. Při samotné realizaci KPÚ se postupuje především cestou smysluplnějšího uspořádání vlastnických práv. Je rovněž možno připravit a realizovat nové krajinotvorné projekty.

Cílem komplexních pozemkových úprav především je:

 • obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě
 • zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům a celkové zlepšení prostupnosti krajiny
 • vytvoření podmínek pro racionální hospodaření na zemědělských pozemcích
 • důslednější ochrana zemědělské půdy
 • ochrana vod a minimalizace hrozby povodňových škod

Koho a čeho se pozemkové úpravy týkají?
Komplexní pozemkové úpravy se zaměřují především na zemědělskou půdu, proto se také bezprostředně týkají vlastníků této půdy - fyzických osob, právnických osob i samotné obce a mají pro ně následující význam.

Význam pozemkových úprav pro obec:

 • vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům
 • možnost optimalizace rozmístění obecních pozemků
 • nové uspořádaní pozemků tak, aby byly přístupné a zemědělsky využitelné
 • možnost převodu pozemků do vlastnictví obce ze státních prostředků nebo zdrojů EU
 • realizace polních cest a cyklotras v extravilánu obce
 • snížení pohybu zemědělské techniky v centru obce
 • řešení neškodného odvedení povrchových vod, realizace protierozních a vodohospodářských opatření
 • zatraktivnění krajiny pro turistiku

Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a případné nájemce:

 • upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy

Příklad: V rámci KPÚ vám může být provedeno vytyčení hranic pozemků přímo v terénu, čímž se zpřesní jejich poloha i skutečná výměra

 • úprava tvaru pozemků a možnost jejich scelení

Příklad: Máte více pozemků, které byste rádi scelili do větších a lépe obhospodařovatelných celků. V případě dosažení dohody, lze zmíněné provést ve prospěch váš i vašich sousedů.

 • možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví

Příklad: Jste podílovými spoluvlastníky pozemků např. se svým sourozencem a vlastníte každý ideální1/2 části pozemků. Toto vlastnictví lze po vzájemné dohodě rozdělit tak, abyste byli 100% vlastníkem poloviny výměry a váš sourozenec rovněž. Tyto úkony lze rovněž souběžně provádět například s procesem scelování pozemků.

 • bezplatné první vytyčení nových pozemků

Příklad: Potřebujete provést vytyčení hranic vašich pozemků, které se vlivem KPÚ například scelovaly nebo rozdělovaly. Tento úkon vám bude na požádání proveden poprvé bezplatně.

 • zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest

Příklad: Jste vlastníkem pozemků, ke kterým oficiálně nevede žádná přístupová cesta, navíc třeba nemáte se sousedy dohodnuta věcná břemena přístupu. V rámci KPÚ budeme usilovat o to, aby byla vytvořena síť polních cest a pokud možno každý pozemek získal svou přístupovou cestu.

 • zvýšení tržní ceny pozemků

Příklad: Byli jste vlastníkem pozemku, který byl v podílovém spoluvlastnictví a navíc třeba bez oficiální přístupové cesty. Po provedení pozemkových úprav je vaše podílové spoluvlastnictví vypořádáno (jste nyní 100% vlastníkem svého pozemku) a navíc k němu máte přístupovou cestu. Je jasné, že takovouto úpravou váš pozemek nabude na hodnotě i tržní ceně.

 • možnost zahájení užívání svých pozemků

Příklad: Byl-li váš pozemek před pozemkovou úpravou nepřístupný (např. uprostřed lánu) a po provedení KPÚ získá přístupovou cestu, můžete jej nově využívat.

 • ukončení dočasného užívání cizích pozemků

Příklad: Pokud jste neměli přístupovou cestu ke svým pozemkům, byli jste nuceni (mnohdy bez právního zajištění) použít pozemky jiných majitelů. Bude-li váš pozemek zpřístupněn, tato zátěž odpadne.

 • uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel

Příklad: Vytyčením pozemků a definitivním zpřesněním výměr bude možno nově uzavřít i přesné nájemní smlouvy.

 • dosažení vyšší efektivity a stability využití pozemků

Příklad: Dosáhnete-li v rámci pozemkových úprav například scelení svých pozemků, vypořádání podílového spoluvlastnictví a navíc i snazší dostupností, značně vzroste efektivita hospodaření i využitelnosti vašich pozemků. Navíc vás změny ve vlastnických vztazích u sousedních pozemků tak neovlivní jako dříve.

Co bude od nás realizace komplexních pozemkových úprav vyžadovat?

Uskutečnění pozemkových úprav v obci Bukovec závisí samozřejmě především na nás samotných, natom, jaký postoj k jejich realizaci zaujmeme jako obec, občané obce, majitelé pozemků, nájemci i úpravami dotčení. Zcela jistě od nás všech bude vyžadovat:

 • jasnou představu o tom, čeho chceme společně i jednotlivě dosáhnout
 • ochotu jednat a dohodnout se
 • nezbytnou vstřícnost
 • ochotu pochopit i zájmy druhých, nejen své vlastní
 • ochotu ke vzájemným ústupkům a kompromisům vedoucím ke společnému prospěchu
 • a jistě i mnohé další


V jakých krocích jsou pozemkové úpravy realizovány?

Proces pozemkových úprav se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách. O jeho jednotlivých krocích vás budeme průběžně informovat a v případě potřeby i vyzývat ke spolupráci.

Pozemkové úpravy postupují v následujících krocích:

 1. zahájení řízení o pozemkových úpravách, které zahajuje pozemkový úřad
 2. stanovení formy pozemkových úprav jako a/ komplexní nebo b/ jednoduché
 3. vymezení území dotčeného pozemkovými úpravami
 4. výběr zpracovatele pozemkové úpravy  (provede pozemkový úřad)
 5. úvodní jednání - seznámí účastníky se smyslem pozemkových úprav
 6. průzkum terénu a jeho vyhodnocení
 7. zeměměřičské činnosti
 8. upřesnění hranic
 9. soupis nároků vlastníků pozemků
 10. plán společných zařízení (těmito zařízeními se mimo jiné rozumí: systém dopravních zařízení, vodohospodářská a protierozní zařízení a další)
 11. návrh nového uspořádání pozemků
 12. rozhodování o pozemkové úpravě
 13. vyhotovení operátu pro obnovu katastrálního operátu (je zpracována digitální katastrální mapa)
 14. vytyčení nově navržených pozemků
 15. realizace společných zařízení vyplývajících ze společného návrhu

Shrnutí významu pozemkových úprav

Bude prospěšné, když si uvědomíme to nejpodstatnější - můžeme Bukovec nově a smysluplněji uspořádat, navíc tak učinit z prostředků státu - tedy zdarma, pouze s nezbytnou vstřícností a dobrou vůlí se dohodnout. Stojíme před historicky jedinečnou šancí a záleží pouze na nás, jak s ní naložíme. Věřím, že lepším uspořádáním pozemků můžeme rovněž lépe uspořádat naše vzájemné vztahy, pozitivně ovlivnit budoucnost dalších generací i ráz krajiny, ve které žijeme.

Vážení občané, závěrem vám chceme rovněž sdělit postoj obecního zastupitelstva, které, vědomo si výhod (ale i náročnosti) KPÚ, na svém 14. zasedání dne 23. května 2016 schválilo provádět veškeré nezbytné a potřebné kroky, které povedou k realizaci komplexních pozemkových úprav v obci Bukovec.

Doufáme, že naše obec, její občané i ostatní vlastníci půdy v katastru Bukovce využijí možností pozemkových úprav ve svůj i náš společný prospěch.

Ing. Mgr. Josef Byrtus
místostarosta obce