KPÚ - Aktuálně

JAK DÁLE S POZEMKOVÝMI ÚPRAVAMI V BUKOVCI

Vážení občané, začátkem měsíce března jsme dokončili jednu z přípravných fází pozemkových úprav v obci Bukovec, která spočívala zejména v informování občanů - majitelů zemědělské půdy o záměru pozemkových úprav v naší obci a v následném shromažďování vašich Žádosti o provedení pozemkových úprav.

Vaše Žádosti jsme dne 27. února 2017 odevzdali zástupci Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj panu Ing. Vladimíru Skotnicovi, vedoucímu Pobočky ve Frýdku-Místku. Celkem bylo odevzdáno 120 žádostí včetně té, kterou podává samotná Obec Bukovec.

Pan Ing. Skotnica nás následně informoval o předpokládaném časovém harmonogramu dalšího postupu komplexních pozemkových úprav v Bukovci, který vám tímto sdělujeme tak, jak jsme jej obdrželi:

Předpokládaný časový harmonogram komplexních pozemkových (KoPÚ) úprav v Bukovci

Fáze před uzavřením smlouvy

  • 4(5)/2017 zahájení KoPÚ veřejnou vyhláškou
  • 6/2017 předání kompletní zadávací dokumentace (včetně zapracovaných podkladů z obce) krajskému pozemkovému úřadu, který zabezpečí výběr projekční firmy na základě výběrového řízení
  • 9/2017 uzavření smlouvy o dílo, ve které budou podrobněji a přesněji specifikovány  jednotlivé termíny plnění dílčích etap pozemkových úprav

Nástin předpokladu smluvních termínů

  • 1Q (kvartál) 2018 analýza, rozbor skutečného stavu, vyhodnocení vlivů na řešené území
  • 2Q 2018 geodetické práce, detailní zaměření terénu a jednotlivých stávajících prvků v krajině, stanovení přesného obvodu KoPÚ a jeho vyšetření s dotčenými vlastníky
  • průběh r. 2018 úvodní jednání (seznámení všech vlastníků s řízením o KoPÚ, volba sboru tzv. sboru zástupců, jehož členové se budou podílet, současně s projektanty, obcí apod. podílet na návrhu nových krajinotvorných prvků)
  • 2018, 2019? fáze vlastní tvorby nového uspořádání pozemků, kdy se svými, již předem promyšlenými požadavky, vstupuje do jednání s projektanty vlastník pozemků a aktivně se tak podílí na tvorbě návrhu KoPÚ (potud citace)

Dále vás ještě chceme upozornit na následující:

  • 1/ Předložený časový harmonogram je předpokladem, tedy nikoli souborem závazných termínů. O jednotlivých aktualizacích vás budeme průběžně informovat.
  • 2/ Majitelé zemědělské půdy v katastru obce Bukovec, kteří si doposud nepodali Žádost o provedení pozemkových úprav a jejichž půda bude úpravami dotčena, se budou moci na KoPÚ rovněž podílet
  • 3/ Předesíláme, že ve fázi analýzy a geodetických prací se budou po katastru obce pohybovat projektanti. Na jejich pohyb a potřebnou komunikaci budou ovšem občané včas a řádně upozorněni.

Závěrem chci poděkovat všem občanům, kteří podali své Žádosti o provedení pozemkových úprav, obzvlášť pak těm, kteří již nyní aktivně a konstruktivně se svými sousedy projednávají možná řešení svých roztříštěných držav pozemků ke vzájemnému prospěchu.

Ještě jednou chci zdůraznit, že aktivním a vzájemně vstřícným podílením se na pozemkových úpravách v Bukovci můžeme naši vesnici smysluplněji ztvárnit na řadu příštích let.

Ing. Mgr. Josef Byrtus
místostarosta