Vodovod pro veřejnou potřebu obce Bukovec

Systém zásobování pitnou vodou pro obec Bukovec byl vybudován v osmdesátých létech minulého století. Surová voda je získávána z prameniště Bukovec, které je tvořeno systémem studní, do kterých je přivedena voda z jímacích zářezů. Potrubí odvádějící vodu z jednotlivých jímacích studní je vyústěno do centrální sběrné jímky a dále voda odtéká do dvoukomorového vodojemu o objemu. V srpnu 2020 byl kolaudován vrt HB1, který je hluboký 80 m a je využíván jako rezervní. Výtlačný řad z vrtu HB1 je zaústěn do vodojemu v prostoru armaturní komory vodojemu. Na výstupu z vodojemu je voda dezinfikována dezinfekčním prostředkem na bázi chlornanu sodného a pitná voda odtéká gravitačním potrubím z vodojemu do spotřebiště. Nespotřebovaná jímaná podzemní voda je odváděna přepadem z komor vodojemu do recipientu. Na vodovod pro veřejnou potřebu je v obci Bukovec napojeno 425 obyvatel (rok 2020) a spotřeba pitné vody se pohybuje kolem 40 m3/d. Celková délka distribuční sítě je kolem 8 km a vodovod je postupně rozšiřován. Část distribuční sítě je zaokruhovaná. V roce 2021 bylo provedeno posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu pro obec Bukovec dle § 3c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro nepřijatelná rizika byla přijata příslušná nápravná opatření, jejichž realizace ve stanovených termínech je průběžně kontrolováno zastupitelstvem obce.