Projekty

Poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu přípravy projektové dokumentace 2020

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07783/2020/RRC ve vyhlášeném dotačním programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020", poskytne obci Bukovec investiční dotaci v maximální výši 55% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "PD - Rekonstrukce a modernizace ZŠ s polským jazykem vvyučovacím včetně úpravy stávající zeleně a venkovního prostranství v areálu školy“, maximálně však ve výši 302.500 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu.

Naše obec bude čerpat finanční příspěvek v rámci projektu „Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004130), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší nedostatečné zázemí pro výuku předmětů z oblasti rozvoje klíčových kompetencí. Prakticky se jedná o rekonstrukci stávajících prostor a vytvoření dvou nových učeben - Učebna cizích jazyků, Polytechnická učebna a přístavbu nové části školy s umístěním přírodovědné učebny.

logo


Poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05321/2016/RRC ve vyhlášeném dotačním programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016", poskytne obci Bukovec investiční dotaci v maximální výši 69,93% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Výstavba vodojemu a vodovodu na Kempě v obci Bukovec“, maximálně však ve výši 500.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu.


Posílení přeshraniční akceschopnosti a zvyšování kompatibility v řešení mimořádných událostí 

spolupráce

Jedná se o společný česko-polský projekt v rámci přeshraniční spolupráce, kde město Jablunkov je vedoucím partnerem projektu a obec Bukovec a Istebna jsou partnery projektu. Název projektu: Posílení přeshraniční akceschopnosti a zvyšování kompatibility v řešení mimořádných událostí, registrační číslo CZ.11.1.23/0.0/0.0/016_023/0000906. Projekt je spolufinacován z prostředků Evropské unie v rámci Interreg III V-A Česká republika - Polsko. Obec Bukovec obdrží finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 66.591,55 EUR, ze státního rozpočtu ČR 3.917,15 EUR, při splnění podmínek rozhodnutí.

Hlavním cílem projektu je zlepšení přeshraniční připravenosti a akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů k provádění činností při řešení mimořádných událostí. 

Realizace projektu má být ukončena nejpozději do 31. 12. 2018.

http://www.jablunkov.cz/mesto/projekty/posileni-preshranicni-akceschopnosti-a-zvysovani-kompatibility-v-reseni-mimoradnych-udalosti/


Projekt

Dotace z Moravskoslezského kraje na projekt Bukovec - sesuv

Moravskoslezský kraj, na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec - dotační program "Program na podporu financování akcí s podporou EU", poskytne Obci Bukovec investiční dotaci v maximální výši 79,97% vlastního podílu příjemce na uznatelných investičních nákladech na realizaci projektu Bukovec - sesuv, registrační číslo projektu CZ.05.124/0.0/0.0/17_062/0005942, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, maximálně však ve výši 238.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu.


Poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07371/2018/RRC ve vyhlášeném dotačním programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018", poskytne obci Bukovec investiční dotaci v maximální výši 70% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Projektová dokumentace - víceúčelové hřiště v obci Bukovec", maximálně však ve výši 329.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu.

                                                                                          logo moravskoslezského kraje


logo

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Bukovec - bezpečnost dopravy“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009805), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem předkládaného projektu je vybudování chodníkového tělesa v obci Bukovec včetně nezbytného odvodnění, zvýšení bezpečnosti při dopravě a pohybu po chodnících a zajištění bezbariérového pohybu chodců v obci, a to včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace (zejména zrakové).“


logo„Naše obec čerpá finanční prostředky v rámci projektu „Požární zbrojnice Bukovec“, který je spolufinancován z Moravskoslezského kraje. V rámci projektu dojde k výstavbě požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec.“